Maksym Nefyodov

Maksym Nefyodov
The First Deputy Minister of Economic Development and Trade of Ukraine
Kyiv
fb.com/max.nefyodov